Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GI V SI GN-QUY NHƠN
gi v tu SQN2
 
GI V QUY NHƠN-SI GN
gi v tu SQN1
 
GIỜ TU SI GN-QUY NHƠN
giờ tu SQN2
 
GIỜ TU QUY NHƠN-SI GN
giờ tu SQN1
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Gi v tu SQN1 Quy Nhơn Si gn

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

 

Tu hỏa SE25 l tu chuyn tuyến Si gn - Quy Nhơn - Si gn phục vụ khch hng

Gi v

HNH KHCH CH : Gi v tu SQN1 khng bao gồm tiền ăn.  

Lưu : Tu chạy từ ga Quy Nhơn nn qu khch sẽ khng thấy ga Quy Nhơn, qu khch c thể tham khảo gi v từ Quy Nhơn tới cc địa danh khc trong lộ trnh từ Quy Nhơn tới Si gn. Tu SQN1 chủ yếu c cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2. Cc hạng v khch chủ yếu bổ sung vo dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

 

Gi v tu Quy Nhơn - Si gn

 
  Loại chỗ Gi v
AnLT1 Nằm mềm điều ho tầng 1 773.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều ho tầng 2 733.000 ₫
AnLv1 Nằm mềm điều ho tầng 1 (VIP) 1.016.000 ₫
AnLvT1 Nằm mềm điều ho tầng 1 (VIP) 815.000 ₫
AnLvT2 Nằm mềm điều ho tầng 2 (VIP) 774.000 ₫
AnT1 Nằm mềm tầng 1 690.000 ₫
AnT2 Nằm mềm tầng 2 660.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều ho tầng 1 712.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều ho tầng 2 670.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều ho tầng 3 568.000 ₫
BnLvT1 Nằm cứng điều ho tầng 1 (VIP) 748.000 ₫
BnLvT2 Nằm cứng điều ho tầng 2 (VIP) 706.000 ₫
BnLvT3 Nằm cứng điều ho tầng 3 (VIP) 599.000 ₫
BnT1 Nằm cứng tầng 1 640.000 ₫
BnT2 Nằm cứng tầng 2 603.000 ₫
BnT3 Nằm cứng tầng 3 511.000 ₫
GP Ghế phụ 261.000 ₫
NC Ngồi cứng 326.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều ho 361.000 ₫
NM Ngồi mềm 351.000 ₫
NML Ngồi mềm điều ho 495.000 ₫
NML4V Ngồi mềm điều ho V4 557.000 ₫
  (Gi v trn đ bao gồm bảo hiểm v thuế gi trị gia tăng)  

 

Ghi ch cc k hiệu:

NC: ghế ngồi cứng

NCL: ghế ngồi cứng điều ho

NM: ghế ngồi mềm điều ha

NML: ghế ngồi mềm

BnT1: Giường cứng tầng 1

BnT2: Giường cứng tầng 2

BnT3: Giường cứng tầng 3

BnLT1: Giường cứng điều ho tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều ho tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều ho tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1

AnT2: Giường mềm tầng 2

AnLT1: Giường mềm điều ho tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều ho tầng 2

GP: ghế phụ

 
Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

 

 

o