Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GI V H NỘI - SI GN
Gi v tu Hỏa Tu SE1
Gi v tu Hỏa Tu SE3
Gi v tu Hỏa Tu SE5
Gi v tu Hỏa Tu SE7
Gi v tu Hỏa Tu TN1
 
GI V SI GN - H NỘI
Gi v tu Hỏa Tu SE2
Gi v tu Hỏa Tu SE4
Gi v tu Hỏa Tu SE6
Gi v tu Hỏa Tu SE8
Gi v tu Hỏa Tu TN2
 
GIỜ TU H NỘI - SI GN
Giờ tu Hỏa Tu SE1
Giờ tu Hỏa Tu SE3
Giờ tu Hỏa Tu SE5
Giờ tu Hỏa Tu SE7
Giờ tu Hỏa Tu TN1
 
GIỜ TU SI GN - H NỘI
Giờ tu Hỏa Tu SE2
Giờ tu Hỏa Tu SE4
Giờ tu Hỏa Tu SE6
Giờ tu Hỏa Tu SE8
Giờ tu Hỏa Tu TN2
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
 

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần
Tn ga Tu SE1 (33h10) Hnh khch ch : Gi v tu SE1 khng bao gồm tiền ăn. Thực hiện từ ngy 02/09/2009
H Nội giờ đi 19h00
Si Gn giờ đến 4h10

 

 

Tn ga Tu SE3 (29h30) Hnh khch ch : Gi v tu SE3 khng bao gồm tiền ăn. Thực hiện từ ngy 02/09/2009
H Nội giờ đi 23h00
Si Gn giờ đến 4h30

 

 

Tn ga Tu SE5 (31h35) Hnh khch ch : Gi v tu SE5 khng bao gồm tiền ăn. Thực hiện từ ngy 02/09/2009
H Nội giờ đi 12.25
Si Gn giờ đến 20.00

 

 

Tn ga Tu SE7 (40h15)
H Nội giờ đi 5.55
Si Gn giờ đến 16.48

 

 

Tn ga Tu TN1 (40h40)
H Nội giờ đi 10h05
Si Gn giờ đến 3.15

 

 

Tu đang vận hnh

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu SE1

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu SE3

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu SE5

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu SE7

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu TN1

 

Tu tăng cường (chỉ vận hnh vo dịp cao điểm)

 

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu SE11

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu SE15

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu SE9

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu TN11

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu TN17

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu TN3

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu TN5

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu TN7

- Bảng Giờ tu Hỏa Tu TN9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

 

 

o